Manufacturing Review

本刊的宗旨是推动和记录一个传播制造工程、技术和应用科学领域进步、发展和应用知识的国际论坛,并重点关注针对该领域制造业发展和新趋势的文献评论。

主编: Yi Qin (UK)
副主编: Christoph Hartl (Germany), Paolo Matteazzi (Italy), Ken-ichiro Mori (Japan), Jun Ni (USA), Mei Zhan (China)
编辑部

ISSN (电子版): 2265-4224

© EDP Sciences

开放存取期刊

阅读次数最多的文献

49
36
24
24
23